|

قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

قزل‌آلای رنگین‌کمان
قزل‌آلای رنگین‌کمان

(Oncorhynchus mykiss)
قزل‌آلای رنگین‌کمان

قزل‌آلای رنگین‌کمان
عکس، تصاویر
#20641


اگر در چاپ و نشر یا استفاده تبلیغاتی تصاویر علاقه مند، لطفا به طور مستقیم با نویسنده.

عکس از این سایت می توانید به مشاهده رایگان خدمت می کنند، به عنوان کمک آموزشی برای سفرهای مدرسه، آشنایی و تعیین زیبایی طبیعت ما، و یا به جلو این پیام را به خود را در قالب یک کارت پستال الکترونیکی.


برای مشاهده توصیه یک نمای تمام صفحه