لال دریا ہوگ (Potamochoerus porcus)

لال دریا ہوگ
لال دریا ہوگ

(Potamochoerus porcus)