وشکارلا امریکی گالڑ باندر (Saimiri oerstedii)

وشکارلا امریکی گالڑ باندر
وشکارلا امریکی گالڑ باندر

(Saimiri oerstedii)