چتری کگی (Streptopelia chinensis)

چتری کگی
چتری کگی

(Streptopelia chinensis)