|

چٹسرا کیپوچن باندر (Cebus capucinus)

چٹسرا کیپوچن باندر
چٹسرا کیپوچن باندر

(Cebus capucinus)
چٹسرا کیپوچن باندر

چٹسرا کیپوچن باندر
فوٹوگرافی
#1311