|

کھندوئی چنج پدی چڑی (Sword-billed Hummingbird)

کھندوئی چنج پدی چڑی
کھندوئی چنج پدی چڑی

(Sword-billed Hummingbird)
کھندوئی چنج پدی چڑی

کھندوئی چنج پدی چڑی
فوٹوگرافی
#22266

کھندوئی چنج پدی چڑی

کھندوئی چنج پدی چڑی
فوٹوگرافی
#22265

کھندوئی چنج پدی چڑی

کھندوئی چنج پدی چڑی
فوٹوگرافی
#22264

کھندوئی چنج پدی چڑی

کھندوئی چنج پدی چڑی
فوٹوگرافی
#22263

کھندوئی چنج پدی چڑی

کھندوئی چنج پدی چڑی
فوٹوگرافی
#22262