|

ھندستانی تلابی ہیرون (Ardeola grayii)

ھندستانی تلابی ہیرون
ھندستانی تلابی ہیرون

(Ardeola grayii)
ھندستانی تلابی ہیرون

ھندستانی تلابی ہیرون
فوٹوگرافی
#17139