|

گیاه دم اسب (Equisetum arvense)

گیاه دم اسب
گیاه دم اسب

(Equisetum arvense)
گیاه دم اسب

گیاه دم اسب
عکس، تصاویر
#11386

گیاه دم اسب

گیاه دم اسب
عکس، تصاویر
#11383


اگر در چاپ و نشر یا استفاده تبلیغاتی تصاویر علاقه مند، لطفا به طور مستقیم با نویسنده.

عکس از این سایت می توانید به مشاهده رایگان خدمت می کنند، به عنوان کمک آموزشی برای سفرهای مدرسه، آشنایی و تعیین زیبایی طبیعت ما، و یا به جلو این پیام را به خود را در قالب یک کارت پستال الکترونیکی.


برای مشاهده توصیه یک نمای تمام صفحه