رعر شجر (Juniperus)

رعر شجر
رعر شجر

(Juniperus)


Links: Photos | Naturephoto |