|

پیلی تؤنوالا ایمیزن (Amazona auropalliata)

پیلی تؤنوالا ایمیزن
پیلی تؤنوالا ایمیزن

(Amazona auropalliata)
پیلی تؤنوالا ایمیزن

پیلی تؤنوالا ایمیزن
فوٹوگرافی
#7917