|

نیلے پیروالا بوبی (Sula nebouxii)

نیلے پیروالا بوبی
نیلے پیروالا بوبی

(Sula nebouxii)
نیلے پیروالا بوبی

نیلے پیروالا بوبی
فوٹوگرافی
#15083