|

چلی فلیمنگو (Phoenicopterus chilensis)

چلی فلیمنگو
چلی فلیمنگو

(Phoenicopterus chilensis)
چلی فلیمنگو

چلی فلیمنگو
فوٹوگرافی
#9093