|

Dây thường xuân (Hedera helix)

Dây thường xuân
Dây thường xuân

(Hedera helix)
Dây thường xuân

Dây thường xuân
Ảnh
#25793

Dây thường xuân

Dây thường xuân
Ảnh
#25792

Dây thường xuân

Dây thường xuân
Ảnh
#1580

Dây thường xuân

Dây thường xuân
Ảnh
#1579


  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.

Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 

Links: Ảnh | Naturephoto |