|

entiana palustris All. (Swertia perennis)

entiana palustris All.
entiana palustris All.

(Swertia perennis)
entiana palustris All.

entiana palustris All.
Photos
#12933

entiana palustris All.

entiana palustris All.
Photos
#12931
Links: Photos | Naturephoto |