Động vật lưỡng cư (Amphibia)

Cóc bà mụ thông thường

Cóc mía

Cóc tía bụng vàng

Cóc tía châu Âu

Gliding Treefrog

Kỳ giông lửa

Ếch đầm lầy châu ÂuĐộng vật lưỡng cư Ảnh

Động vật lưỡng cư
Động vật lưỡng cư
  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.


Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 

Links: Ảnh | Naturephoto |