|

Thanh tùng châu Âu (Taxus baccata)

Thanh tùng châu Âu
Thanh tùng châu Âu

(Taxus baccata)
Thanh tùng châu Âu

Thanh tùng châu Âu
Ảnh
#13726

Thanh tùng châu Âu

Thanh tùng châu Âu
Ảnh
#13725

Thanh tùng châu Âu

Thanh tùng châu Âu
Ảnh
#13724

Thanh tùng châu Âu

Thanh tùng châu Âu
Ảnh
#13723

Thanh tùng châu Âu

Thanh tùng châu Âu
Ảnh
#13722


  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.

Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 

Links: Ảnh | Naturephoto |