|

Vịt cánh trắng (Anas strepera)

Vịt cánh trắng
Vịt cánh trắng

(Anas strepera)
Vịt cánh trắng

Vịt cánh trắng
Ảnh
#29175

Vịt cánh trắng

Vịt cánh trắng
Ảnh
#27519

Vịt cánh trắng

Vịt cánh trắng
Ảnh
#27518

Vịt cánh trắng

Vịt cánh trắng
Ảnh
#27517

Vịt cánh trắng

Vịt cánh trắng
Ảnh
#23618

Vịt cánh trắng

Vịt cánh trắng
Ảnh
#23617

Vịt cánh trắng

Vịt cánh trắng
Ảnh
#23616

Vịt cánh trắng

Vịt cánh trắng
Ảnh
#28658

Vịt cánh trắng

Vịt cánh trắng
Ảnh
#25177
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#23508
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#23507
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#23405
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#23404
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#23403
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#20694
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#11353
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#7000
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#6999
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#6998
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#6997
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#4405
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#1273
 
Vịt cánh trắng
Ảnh
#1272


  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.

Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites Links: Ảnh | Naturephoto |