|

Yên bạch lá gai (Eupatorium cannabinum)

Yên bạch lá gai
Yên bạch lá gai

(Eupatorium cannabinum)
Yên bạch lá gai

Yên bạch lá gai
Ảnh
#11066

Yên bạch lá gai

Yên bạch lá gai
Ảnh
#11065

Yên bạch lá gai

Yên bạch lá gai
Ảnh
#11063


  • Nếu quan tâm đến xuất bản hoặc sử dụng quảng cáo hình ảnh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tác giả.
  • Hình ảnh của các trang web này có thể phục vụ cho xem miễn phí, như dạy học cho các chuyến đi học, tìm hiểu và xác định vẻ đẹp của thiên nhiên của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp tin nhắn đến riêng của mình trong hình thức của một tấm bưu thiếp điện tử.

Để xem giới thiệu một cái nhìn toàn màn hình - F11 

Links: Ảnh | Naturephoto |