enúfar (Water lily)

enúfar
enúfar

(Water lily)


Links: Photos | Naturephoto |