--------- (Pseudepidalea raddei)

---------
---------

(Pseudepidalea raddei)


Links: Photos | Naturephoto |