lín (Hyoscyamus sp.)

lín
lín

(Hyoscyamus sp.)






Links: Photos | Naturephoto |